Projektivni biro

OPIS POSTOPKA ZA PRIDOBITEV DOKUMENTACIJE, KI JE POTREBNA ZA ZAČETEK GRADNJE

Za uspešno gradnjo svojega doma je potrebno storiti več postopkov, ki so natančno predpisani v zakonu in  jih je potrebno v  celoti upoštevati  in se jih držati.

Najprej je potrebno imeti pravico graditi. To pomeni, da imamo na nekem zemljišču lastninsko pravico ali kakšno drugo stvarnopravno pravico. Preprosto to pomeni, da imamo gradbeno parcelo. Vendar mora ta parcela v celoti ustrezati predpisanim pogojem iz prostorskega akta , ki ga je sprejela občina , na območju katere se ta parcela nahaja.

Za gradnjo stanovanjskega objekta sta v glavnem uporabna dva načina gradnje. Prvi je klasična gradnja , drugi pa montažna gradnja. Za oba načina gradnje pa je potrebno pridobiti enako projektno dokumentacijo in vsa ustrezna mnenja. Glavna razlika med  obema načinoma gradnje  je, da je montažna gradnja hitrejša.

V NAŠEM PODJETJU IZDELUJEMO PROJEKTNO DOKUMENTACIJO ZA VSE FAZE IN VRSTE OBJEKTOV.

Izdelava projektne dokumentacije DGD poteka po naslednjih fazah:

 1. pred izdelavo projekta je potrebno pridobiti:
 2. zemljiškoknjižni izpisek (ali predlog sklepa o vpisu lastninske pravice)
 3. lokacijsko informacijo ali potrdilo o namenski rabi zemljišča (izda občina),
 4. elaborat geodetskega načrta (izdela geodetsko podjetje)

 

Izdelava idejne zasnove (IZP) in pridobivanje projektnih pogojev, ter soglasij za priključitev

Po dostavi oziroma pridobitvi potrebne dokumentacije se z investitorjem podrobneje dogovorimo o zasnovi objekta, ki ga namerava graditi (gabariti objekta, oblika objekta, potrebe po prostorih, želje investitorja, lega objekta,…) ter skupaj preučimo možnost gradnje na želeni lokacijo, kakor tudi preučimo terenske razmere, katastrsko stanje, urbanistične pogoje,…

V sodelovanju z investitorjem izdelamo IZP na podlagi katere pristojne soglasodajalce (upravljalce javne gospodarske infrastrukture) zaprosimo za izdajo soglasij in za izdajo projektnih pogojev (PP).

Za izdajo projektnih pogojev zaprosimo tudi soglasodajalce, ki izdajo mnenja za gradnjo znotraj varovanih območjih (npr. ARSO za gradnjo znotraj vodovarstvenega ali naravovarstvenega območja, ZVKDS zaradi gradnje znotraj območja varovanja kulturne dediščine,….).

V primeru, če se projektnih pogojev ne izda v predpisanem roku, se šteje, da je soglasje dano. Dokaz o vložitvi zahteve za izdajo projektnih pogojev pa je potrdilo o oddani zahtevi.

Izdelava posameznih sestavin projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD):

Po pridobitvi potrebnih soglasij za priključitev in projektnih pogojev , se izdela projekt DGD z zakonsko predpisanimi sestavinami.

Pri izdelavi projekta zasnovo objekta uskladimo z željami investitorja, urbanističnimi pogoji, pogoji soglasodajalcev in predpisi.

Pridobivanje soglasij k projektnim rešitvam:

Od soglasodajalcev, ki so podali projektne pogoje je potrebno  pridobiti mnenja k projektnim rešitvam.

Rok za izdajo mnenj pri zahtevnem objektu je 30 dni, pri manj zahtevnem objektu 15 dni, pri enostanovanjski stavbi, nezahtevnem in enostavnem objektu pa 10 dni.

Rok za izdajo soglasij v varovanih območjih, je 30 dni za vse vrste objektov.

Po pridobitvi potrebnih mnenj k projektnim rešitvam, projekt skompletiramo in zapečatimo. Dva izvoda projektne dokumentacije se vložita na upravno enoto. Izvoda DGD, ki vključujejo vodilno mapo, potrebne načrte in elaborate, en izvod vodilne mape in CD z digitalnim delom DGD.

Potrebno je še poravnati komunalni prispevek, ki ga izračuna občina. Ko UE pregleda dokumentacijo izda gradbeno dovoljenje.

Po pravnomočnosti gradbena dovoljenja, se lahko prične druga faza gradnje, ki zajema prijavo pričetka gradnje

Vloga za pričetek gradnje se vloži na UE. K vlogi je potrebno priložiti projekt za izvedbo PZI na CD nosilcu.

Projekt PZI vsebuje:

 1. Mapo »0«
 2. Načrt arhitekture
 3. Popis del in predračun
 4. Gradbene konstrukcije (statični izračun in armaturne  načrte)
 5. Načrt elektroinstalacij
 6. Načrt strojnih instalacij
 7. Zagotoviti strokovni nadzor gradnje

Po končani gradnji se  na UE vloži zahtevek za izdajo uporabnega dovoljenja in vpis objekta v uradne evidence. Priložiti je potrebno projekt izvedenih del (PID) in izjave odgovornega vodje projekta, ter nadzornika.

Ugodnost pri naročilu tipske hiše.

Če investitor naroči tipsko hišo, je projekt IZP in DGD vključen v ceno montažne hiše.